JasmineRagazza

40 tekstów – auto­rem jest Jas­mi­neRa­gazza.

A gdy­by tak choć raz wyol­brzy­mić szczęście za­miast problemów...? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lipca 2012, 21:55

Zat­ra­camy się w dzi­kiej po­goni, która czy­ni nas nie­szczęśli­wymi. A gdy­by tak za­pytać: za czym...? Myślę, że mało kto znałby odpowiedź.
Za pieniędzmi czy suk­ce­sem za­wodo­wym? Ale prze­cież spełnieni za­wodo­wo ludzie tak często [...] — czytaj całość

myśl • 10 czerwca 2012, 14:59

"Szu­kaj­cie, a znaj­dziecie" - słyszy­my często. Ale z miłością jest chy­ba na od­wrót. Szu­kamy jej, a nie znaj­du­jemy. Przes­ta­jemy szu­kać, a ona znaj­du­je nas sama. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 grudnia 2011, 20:30

W miłości nie ma miej­sce na pychę. Nie wstydźmy się te­go, że kochamy. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 grudnia 2011, 22:30

Ból ser­ca? Na to nie ma le­kar­stwa. Nie po­maga Ibup­rom. Na­leży za­cisnąć zęby i przetrzymać. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 października 2011, 21:28

Cza­sem by­wa tak, że naj­trud­niej­sze w za­pomi­naniu jest prze­kona­nie swo­jego ser­ca, że te­go właśnie chcesz. Po­tem jest już z górki... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 15 października 2011, 18:23

Cały świat jest naszym więzieniem, ale my uda­jemy, że nie dos­trze­gamy kaj­dan na naszych nad­gar­stkach. Kaj­dan, które sa­mi so­bie nałożyliśmy. Tkwi­my w więzieniu, gdzie człowiek człowieko­wi jest nadzorcą. I tak od ty­sięcy lat. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 21 sierpnia 2011, 13:30

To śmie­szne jak czas z nas drwi. Jak gra z na­mi w ber­ka. Ucieka co tchu, za­bierając nam naj­piękniej­sze chwi­le, a my nie pot­ra­fimy go złapać... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 30 maja 2011, 21:21

Chcę mieć wszys­tkie możli­we doświad­cze­nia. Chcę za­koszto­wać życia na wszel­kie spo­soby. Po pros­tu wy­korzys­tać wszys­tko na ma­xa. A gdy będę pat­rzyła wstecz po­wiem so­bie: nic nie straciłaś. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 15 maja 2011, 13:34

Nap­rawdę myślałam, że o nim za­pom­niałam. Ale to po pros­tu uza­leżnienie. Już wy­daje ci się, że jes­teś wol­ny od nałogu, ale w pew­nej chwi­li wyg­rze­bujesz z kosza na śmieci faj­ki i wy­palasz całą paczkę... Tak... tak właśnie wygląda to, jak usiłuję się z niego wyleczyć. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 24 marca 2011, 18:08
JasmineRagazza

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

JasmineRagazza

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność